لیست کتب اهدایی جناب آقای حسین فروتنی راد (شهریور 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

بررسی جایگاه دفاتراسناد رسمی از منظر حقوق عمومی(پایان نامه)

فروتنی راد، حسین

1392

1 نسخه