لیست کتب اهدایی جناب آقای بیژن غریب (شهریور 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

راهنمای حسابداری عالی"ازطریق حل مسائل"

قزوینی،هوشنگ

1342

2جلد

2

اصول دفترداری وحسابداری بازرگانی/ج اول و پنجم،سوم وچهارم

سجادی نژاد، حسن

 

4 جلد

3

اصول هزینه یابی و حسابداری صنعتی

سجادی نژاد، حسن

1349

1 نسخه

4

اصول حسابداری/ج اول و دوم

نبوی، عزیز

1345

2 جلد

5

فرهنگ حسابداران

کوهلر، اریک ال

1344

1 نسخه

6

برگزیده مسائلی از استانداردهای حسابرسی و حسابداری

هوانسیان فر،گارو

1368

1 نسخه

7

نظریه عمومی قیمت وتولید

زندی حقیقی، منوچهر

1350

1 نسخه

8

اصول دفترداری وحسابداری بازرگانی/ج دوم

سجادی نژاد، حسن

 

2 نسخه

9

مفاهیم اساسی آمار

مدنی، علی

1347

1 نسخه

10

بازاریابی

شولتس، ویلیام جی

1347

1 نسخه

11

حقوق تجارت

عبادی، محمدعلی

1368

1 نسخه

12

مدیریت مالی

وستون، فرد

1370

1 نسخه

13

ممیزی بازاریابی

ویلسون،آوبری

1383

1 نسخه

14

حسابداری صنعتی/جلد اول

آبنوس،سورن

1369

1 نسخه

15

حسابداری مالی- سطح میانی

عالی ور،عزیز

1373

1 نسخه

16

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

اکبری، فضل الله

1366

2 نسخه

17

حسابداری مدیریت

شباهنگ، رضا

1370

1 نسخه

18

روشهای ساخت یافته تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی

ذاکری، بتول

1372

1 نسخه

19

نظام مالی:بخش گزارشات مدیریت تلخیص وانتشارازمعاونت مالی

 

1364

1 نسخه

20

نظام حسابداری مالی بخش روشها

 

1362

1 نسخه

21

دستورالعمل انبارگردانی گردآوری وانتشارازواحدمعاونت مالی

 

1363

1 نسخه

22

قراردادهای آتی

تدلاف،تن

1383

1 نسخه

23

معاونت سرمایه گذاری و شرکتها نظام بودجه ای شرکتها

 

 

2 نسخه

24

"استراتژی ها و راهکارهای مدیریت هزینه بارویکرد حسابداری مدیریت"

مینوئی، مهرزاد

 

1 نسخه

25

حسابداری مدیریت (مسائل و مثال ها)

مینوئی، مهرزاد

 

1 نسخه

26

تجزیه و تحلیل سیستم ها

بینگهام، جان

1373

1 نسخه

27

English For Iranian Student

Mosallai،Barbara

1965

1 نسخه