لیست کتب اهدایی سرکارخانم سارا صفرزاده (شهریور 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

مجله موفقیت وزیبایی

 

1392

9 نسخه

2

سی دی با موضوع های متنوع

 

 

13 نسخه

3

ریاضی سوم راهنمائی

گروه مولفان گانون فرهنگی آموزش

1391

1 نسخه

4

آزمون های مدارس نمونه دولتی سراسر کشور

گروه مولفان گانون فرهنگی آموزش

1391

1 نسخه

5

ریاضی امتحانی سوم راهنمائی

گروه مولفان گانون فرهنگی آموزش

1391

1 نسخه

6

علوم سوم راهنمایی

گروه مولفان گانون فرهنگی آموزش

1391

1 نسخه

7

راهنمای گام به گام دروس سوم راهنمایی

گروه مولفان گانون فرهنگی آموزش

1391

1 نسخه

8

کتاب کارفارسی سوم راهنمایی

گروه مولفان گانون فرهنگی آموزش

1390

1 نسخه

9

سوال های پرتکرارتاریخ، جغرافیا، اجتماعی سوم راهنمایی

گروه مولفان گانون فرهنگی آموزش

1391

1 نسخه

10

دوسالانه زبان انگلیسی سوم راهنمایی

گروه مولفان گانون فرهنگی آموزش

 

1 نسخه

11

کتاب کار علوم سوم راهنمایی

گروه مولفان گانون فرهنگی آموزش

1391

1 نسخه

12

عربی دان نوجوان سوم راهنمایی

گروه مولفان گانون فرهنگی آموزش

1391

1 نسخه

13

سوالهای پرتکرار علوم سوم راهنمایی

گروه مولفان گانون فرهنگی آموزش

1391

1 نسخه

14

سوالهای پرتکرارعربی سوم راهنمایی

گروه مولفان گانون فرهنگی آموزش

1391

1 نسخه

15

دوسالانه ریاضی سوم راهنمائی

گروه مولفان گانون فرهنگی آموزش

1391

1 نسخه

16

کتاب خودآموزی

گروه مولفان گانون فرهنگی آموزش

1391

1 نسخه

17

ریاضی دان نوجوان

گروه مولفان گانون فرهنگی آموزش

1391

1 نسخه