لیست کتب اهدایی سرکار خانم ستاره  سراج (شهریور 1393)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

کلک معلم : واژگان - املاء

ساجدی، علی

1391

1نسخه

2

فعل صحیح و معتل

خاکباز ،سپیده

1386

1نسخه

3

منصوبات

خاکباز ،سپیده

1386

 2 نسخه

4

جمله اسمیه ، جمله فعلیه

خاکباز ،سپیده

1386

1نسخه

5

اسم توابع و انواع اعراب

خاکباز ،سپیده

1386

1نسخه

6

واژه نامه جامع عربی

رحمان پور، احمد

 

1نسخه

7

کارنامه ریاضی

فرهپور، سهراب

 

1نسخه

8

کتاب مفهوم قرابت معنایی در ادبیات فارسی

عبد المحمدی، علیرضا

1389

1نسخه

9

پنج بحث زبان فارسی

عبد المحمدی ، علیرضا

1390

1نسخه

10

آرایه های ادبی

عبد المحمدی ، علیرضا

1391

1نسخه