لیست کتب اهدایی جناب آقای محمدحسین دوستی(شهریور 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

خدا ونظام آفرینش

سبحانی، جعفر

 

1 نسخه

2

جلوه های رسالت مدایح و مراثی

موید، رضا

1376

1 نسخه

3

نام دریای پارس و دریای مازندران و بندرها و جزیره های ایرانی

افشارسیستانی، ایرج

1376

1 نسخه

4

فراسوی عکاسی:پردازش تصاویر باکامپیوتر وتاریکخانه رقمی

هالزمن، جراد جی

1369

1 نسخه

5

فرهنگ فروغی فارسی- آلمانی

حریریان، نورالله

1342

1 نسخه

6

فرهنگ انگلیسی به فارسی

اعلمی، حمید

1379

1 نسخه

7

principles of canser genetics

Bunz،Fred

 

1 نسخه