لیست کتب اهدایی جناب آقای روح اله طاهری

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

کتاب کار و تمرین علوم تجربی سوم راهنمایی

میرزایی، مهرداد

1391

1 نسخه

2

کاربرگ انگلیسی سوم راهنمایی

حاجی سید حسینی فرد، مسعود

1391

1 نسخه

3

کاربرگ ریاضی سوم راهنمایی

طاری، رضا

1391

1 نسخه

4

کتاب کار و تمرین انگیسی سوم راهنمایی

حاجی سید حسینی فرد، مسعود

1391

1 نسخه

5

کتاب کار و تمرین فارسی سوم راهنمایی

سلیمانی، محمدرضا

1391

1 نسخه

6

کتاب کار و تمرین عربی سوم راهنمایی

نصیری زاده، ابوالحسن

1391

1 نسخه

7

کاربرگ علوم تجربی سوم راهنمایی

میرزایی، مهرداد

1391

1 نسخه

8

کاربرگ تعلیمات اجتماعی، تاریخ، جغرافیا سوم راهنمایی

دپارتمان علمی مرآت

1391

1 نسخه

9

کابرگ فارسی سوم راهنمایی

سلیمانی، محمدرضا

1391

1 نسخه