لیست کتب اهدایی سرکارخانم مهدیه جودی (مرداد 1393)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

آماراستنباطی پیشرفته

زارع، حسین

1389

1 نسخه

2

مدیریت فرآیند آموزش

سرمدی، محمدرضا

1387

1 نسخه