لیست کتب اهدایی جناب آقای سیدعلی اکبر عظیمی

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

منتخب گلستان سعدی

سعدی شیرازی، مصلح الدین

1389

1 نسخه

2

تغذیه و رژیم درمانی کراوس - 2 ج

ماهان، کاتلین

1384

2 جلد

3

فهرست تشریحی مقالات تغذیه ای کشور

امین پور، آزاده

1378

7 جلد

4

فصلنامه تغذیه - شماره 10

 

1384

1 شماره

5

Family Heaith Research Award

 

2007

1 شماره

6

فصلنامه علوم و صنایع غذایی - شماره 4

 

1371

1 شماره

7

ماهنامه مهندسی پزشکی - شماره 29

 

1382

1 شماره

8

خلاصه اجرایی وضعیت کودکان جهان در سال 2006

 

 

1 نسخه