لیست کتب اهدایی سرکارخانم زهرا جعفرپور (مهر 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

اندیشه اسلامی 1

سبحانی، جعفر

1389

1 نسخه

2

مبانی فیزیک/جلد اول:مکانیک

هالیدی، دیوید

1388

1 نسخه

3

کتاب آموزشی ICDLآموزش مبانی کامپیوتر و داده پردازی برای..

 

1382

1 نسخه

4

Select Readings

لی، لیندا

1390

1 نسخه

5

کاملترین راهنمای Select Reading

لی، لیندا

1385

1 نسخه

6

اخلاق اسلامی

سادات، محمدعلی

1387

1 نسخه

7

زبان ونگارش فارسی

احمدی گیوی، حسن

1386

1 نسخه

8

راهنمای انگلیسی برای دانشجویان علوم وصنایع غذایی

جدیری سلیمی، ابراهیم

1385

1 نسخه

9

انگلیسی عمومی

ورزگر، مینو

1385

1 نسخه

10

راهنمای جامع انگلیسی عمومی

مدنی، میثم

1385

1 نسخه

11

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم وصتایع غذایی

جدیری سلیمی، ابراهیم

1388

1 نسخه

12

7 کنکور:درک مطلب زبان انگلیسی

 

1386

1 نسخه

13

7 کنکور:واژگان زبان انگلیسی

 

1386

1 نسخه