لیست کتب اهدایی سرکارخانم راضیه احمدی (مهر 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

محشی قوانین ومقررات وکالت

میرزایی، علیرضا

1388

1 نسخه

2

محشی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

میرزایی، علیرضا

1390

1 نسخه

3

لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

حسینی نیک، عباس

1390

2 نسخه

4

محشی مجموعه قوانین ثبت احوال واسنادسجلی

میرزایی، علیرضا

1388

1 نسخه

5

محشی قانون مجازات اسلامی

میرزایی، علیرضا

1389

1 نسخه

6

قوانین ومقررات مربوط به رفاه و تامین اجتماعی

وزارت آموزش و پرورش

1389

1 نسخه

7

قانون مجازات اسلامی

منصور، جهانگیر

1387

1 نسخه

8

لایحه جدیدقانون تجارت مصوب91

 

1391

1 نسخه

9

آسان ساز آیین دارسی کیفری

مهابادی، علی اصغر

1390

1 نسخه

10

متون فقه

زندنا، ملیحه

1389

1 نسخه

11

محشی قانون آیین دارسی کیفری

میرزایی، علیرضا

1390

3 نسخه

12

محشی قانون مجازات اسلامی

میرزایی، علیرضا

1389

3 نسخه

13

محشی قانون مدنی

میرزایی، علیرضا

 

1 نسخه

14

محشی قوانین و مقررات شوراهای حل اختلاف

میرزایی، علیرضا

1389

1 نسخه

15

محشی قانون آئین دادرسی مدنی

میرزایی، علیرضا

1390

1 نسخه

16

قانون مجازات اسلامی(نموداری)

بولاغی، رضا

1390

1 نسخه

17

مجموعه قوانین همراه حقوقدان

زمانی، مجتبی

1389

1 نسخه

18

قوانین و مقررات تعاون و شرکت های تعاونی

منصور، جهانگیر

1391

1 نسخه

19

قانون نظارت بررفتارقضات

خادمی، محبوبه

1390

1 نسخه

20

محشی مجموعه قوانین خانواده

میرزایی، علیرضا

1389

1 نسخه

21

قانون تجارت(نموداری)

بولاغی، رضا

1390

1 نسخه

22

محشی مجموعه قوانین ومقررات امورحسبی

میرزایی، علیرضا

1390

1 نسخه

23

محشی قوانین دیوان عدالت اداری

میرزایی، علیرضا

1390

1 نسخه

24

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب

شامبیاتی، هوشنگ

1392

1 نسخه

25

تفسیرقانون مدنی

قاسم زاده، مرتضی

1389

1 نسخه

26

آئین دادرسی مدنی

بهرامی، بهرام

1387

3 جلد

27

رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظراستان تهران در امورمدنی

زندی، محمدرضا

1389

8 جلد

28

سوء استفاده از حق در حقوق قراردادی

نبوی زاده، آیت الله

1389

1 نسخه

29

قاعده عسر و حرج

کشوری، عیسی

1389

2 نسخه

30

دادرسی انتظامی و تقصیرات انتظامی قضات

بیات، محمدرضا

1390

1 نسخه

31

شرح و تفسیرقوانین دادرسی مدنی

یلفانی، علی اکبر

1380

1 نسخه

32

سببیت و قتل در نظام کیفری ایالات متحده امریکا

واین آر، لفیو

1390

1 نسخه

33

شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

مالمیر، محمود

1389

1 نسخه

34

قراربازداشت موقت و جایگزین های آن در حقوق ایران وفرانسه

الهی منش، محمدرضا

1389

1 نسخه

35

چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی

باقری مقدم، منوچهر

1388

1 نسخه

36

تئوری حقوقی

سروی، محمدباقر

1390

1 نسخه

37

فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری

ایمانی، عباس

1386

1 نسخه

38

تسبیب در قوانین کیفری

قیاسی، جلال الدین

1390

1 نسخه

39

دادسرا در سامانه حقوقی کنونی بانگاهی کاربردی

حکیمی نژاد، امرالله

1388

1 نسخه

40

قرارهای منتهی به بازداشت متهم

حبیب پروین، کریم

1387

1 نسخه

41

دادگاه های کیفری استان:ساختار، صلاحیت و شیوه رسیدگی

محمدی کشکولی، محمدرضا

1390

1 نسخه

42

مقررات انتظامی قضات

کریم زاده، احمد

1390

1 نسخه

43

آیین دادرسی کیفری/جلد2

زراعت، عباس

1386

2 نسخه

44

دایار اظهار نظرو تشکیلات دادسرا

زمانی جباری، افسانه

1389

1 نسخه

45

432 نکته از قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

 

1383

1 نسخه

46

آئین نگارش آراء قضائی

صالحی راد، محمد

1385

1 نسخه

47

مجموعه دیدگاههای حقوقی وقضایی

 

1388

1 نسخه

48

شرح قانون مجازات اسلامی/بخش قصاص

زراعت، عباس

1379

1 نسخه

49

مجموعه نظرهای مشورتی جزایی/ جلد 2

ایرانی ارباطی، بابک

1387

2 نسخه

50

دادسرا و دادستان وظایف قانونی وآیین دادرسی

زندی، محمدرضا

1388

1 نسخه

51

اشتباه در شخص طرف قرارداد

محسنی، سعید

1390

1 نسخه

52

اماره مالکیت اموال غیرمنقول

اقبالی افشار، شهاب

1389

1 نسخه

53

پیرامون دادسرا

شاملواحمدی، محمدحسین

1384

1 نسخه

54

آیین دادرسی کیفری/جلد1

زراعت، عباس

1386

1 نسخه

55

دادسرا و تحقیقات مقدماتی

شاملواحمدی، محمدحسین

1383

1 نسخه

56

نظام حقوقی حاکم برآپارتمان

بشیری، عباس

1390

1 نسخه

57

دامنه مسئولیت مدنی

هاشمی، احمدعلی

1389

1 نسخه

58

آیین دادرسی مدنی دوره ی پیشرفته/جلد دوم

شمس، عبدالله

1390

1 نسخه

59

آیین دادرسی مدنی دوره ی بنیادین/جلد نخست

شمس، عبدالله

1390

1 نسخه

60

ادله ی اثبات دعوا حقوق ماهوی و شکلی

شمس، عبدالله

1390

1 نسخه

61

ادله اثبات دعاوی کیفری

 

1387

1 نسخه

62

آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه

شاه حیدری پور، محمدعلی

1391

1 نسخه

63

صلاحیت(ذاتی-نسبی) از منظرآراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

زاهدی، عاطفه

1388

1 نسخه

64

تفسیرقانون در حقوق جزا

امیدی، جلیل

1389

1 نسخه

65

پذیرش سند در دادگاه

موفقی، مژگان

1388

1 نسخه

66

مستثنیات دین در حقوق ایران

 

1387

1 نسخه

67

آثار و اجرای حکم غیابی گواهی عدم امکان سازش

شهابی، فریبا

1390

2 نسخه

68

پزشکی قانونی

صناعی زاده، حسین

1389

1 نسخه

69

وکالت و عقد ضمان و احکام راجع به آنها

بازگیر، یدالله

1385

1 نسخه

70

بازداشت پیش از محاکمه

فلاح، اسماعیل

1390

1 نسخه

71

جرایم تجارت الکترونیکی

جاویدنیا، جواد

1387

1 نسخه

72

معامله فضولی و انتقال مال غیر

بهرامی، بهرام

1389

2 نسخه

73

شرح و نقد احیاء دادسراها

بهرامی، بهرام

1381

1 نسخه

74

رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه تجدیدنظراستان(حقوقی)

 

1387

1 نسخه

75

دوره حقوق تعهدات/جلد اول:منابع تعهد:عقد

دانش کیا، محمدحسین

1382

1 نسخه

76

آئین دادرسی کیفری درآئینه نمودار

افسران، قاسم

1387

1 نسخه

77

مجموعه نظرهای مشورتی جزایی/ جلد اول

ایرانی ارباطی، بابک

1386

3 نسخه

78

ازدواج دائم، مجدد، موقت

قاضی، حسن

1380

1 نسخه

79

آئین رسیدگی در دادسرا

مهاجری، علی

1389

1 نسخه

80

شرح قانون مجازات اسلامی/بخش تعزیرات

زراعت، عباس

1382

1 نسخه

81

ضبط اموال در قرارهای تامین کیفری در حقوق ایران

جعفری دولت آبادی، عباس

1390

3 نسخه

82

تکالیف مدیران دفاتر در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب

باختر، احمد

1380

1 نسخه

83

مجموعه مطالعه موردی:روابط موجر ومستاجر

 

1387

1 نسخه

84

چک دررویه قضایی

سلیمی الیزئی، فرشته

1389

1 نسخه

85

پاسخ به سوالات قضایی مربوط به دادسرا

 

1389

1 نسخه

86

قواعدحاکم برآیین رسیدگی احوال شخصیه ایرانیان

زاهدی، عاطفه

1390

1 نسخه

87

تحقیقات قضایی در قتل

عزیزمحمدی، نوراله

1390

1 نسخه

88

نقد وبررسی رویه قضایی..

هاشمی، محمدحسین

1390

1 نسخه

89

مجموعه محشی از قوانین و مقررات اجرای احکام

اباذری فومشی، منصور

1386

1 نسخه

90

تعدیل قانونی قراردادباتکیه بررویه قضایی ایران

شمس، حمیدرضا

1390

1 نسخه

91

کلیات حقوق جزای عمومی

جعفرپور، محمدهادی

1388

1 نسخه

92

آئین دادرسی مدنی

بهرامی، بهرام

1388

1 نسخه

93

قانون تجارت در نظام حقوقی کنونی

کاتوزیان، ناصر

1390

1 نسخه

94

اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی(کیفری-مدنی)

ملک زاده، فهیمه

1390

1 نسخه

95

اجرت المثل خسارت

زندی، محمدرضا

1391

2 نسخه

96

پزشکی برای حقوقدانان

عباسی، محمود

1390

1 نسخه

97

کشف علمی جرایم

انصاری، ولی الله

1387

1 نسخه

98

سرقت، خیانت در امانت صدورچک بلا محل، تخریب

زندی، محمدرضا

1390

1 نسخه

99

معاونت در قتل عمد

ابراهیم پورلیالستانی، حسین

1388

1 نسخه

100

نقش ثبت سند در معاملات غیرمنقول

صاحبی، مهدی

1391

1 نسخه

101

حقوق تحقیقات جنایی(مطالعه تطبیقی)

انصاری، ولی الله

1380

1 نسخه

102

بازداشت ملک(ثبت شده)

سالاری، حسین

1391

1 نسخه

103

رویه قضایی ایران در ارتباط با مدیریت دادرسی

 

1387

1 نسخه

104

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح درنظم حقوقی کنونی

گلدوزیان، ایرج

1391

1 نسخه

105

قانون مجازات اسلامی دررویه قضایی

حسینی، محمدرضا

1389

1 نسخه

106

درخواست های قانونی از محاکم کاربردی

باختر، احمد

1391

1 نسخه

107

چهاررساله

سنگلجی، محمد

1387

1 نسخه

108

دوره حقوق تعهدات/جلددوم:ضمان قهری- مسئولیت مدنی

سنهوری، عبدالرزاق

1384

1 نسخه

109

دادیار اظهارنظروتشکیلات دادسرا

زمانی جباری، افسانه

1389

1 نسخه

110

نحوه رسیدگی به تقاضای افرازاملاک مشاع

قربانیان، حسین

1390

1 نسخه

111

مسئولیت مدنی(الزامات خارج از قرارداد)

صفایی، حسین

1390

1 نسخه

112

دعوای حقوقی در دادگاه کیفری

خلفیان، امیر

1390

1 نسخه

113

دادگاه ویژه اصل 49قانون اساسی

باختر، احمد

1385

1 نسخه

114

حقوق مدنی

قاسمی حامد، عباس

1387

1 نسخه

115

محشی مجموعه قوانین چک واسنادتجاری

میرزایی، علیرضا

1388

1 نسخه

116

قانون آئین دادرسی

بولاغی، رضا

1390

1 نسخه

117

فرهنگ حقوق تجارت

ملک زاده، فهیمه

1389

1 نسخه

118

عقدکفالت

جعفری لنگرودی، محمدجعفر

1378

2 نسخه

119

عقدحواله

جعفری لنگرودی، محمدجعفر

1378

2 نسخه

120

شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی/جلددوم

مهاجری، علی

1383

1 نسخه

121

دوره حقوق تعهدات/جلد اول:قواعد عمومی قراردادها

سنهوری، عبدالرزاق

1390

1 نسخه

122

پزشکی قانونی

صناعی زاده، حسین

1387

1 نسخه

123

استنباط های قضائی دیوانعالی کشوردرامورمدنی

بازگیر، یدالله

1389

1 نسخه

124

رویه قضایی ایران درارتباط با دادیار

 

1387

1 نسخه

125

قانون مجازات اسلامی در نظام جزایی کنونی

مصلائی، علیرضا

1380

1 نسخه

126

روش تحقیق در عدالت کیفری و جرم شناسی

چمپیون، دین جان

1388

2 جلد

127

اسنادتجاری

زندی، محمدرضا

1390

1 نسخه

128

اعتبارسندوتعارض آن باادله ی دیگردرحقوق ایران و فقه امامیه

 

1388

1 نسخه

129

تحلیل جرم جعل و تزویر

سالاری شهربابکی، مهدی

 

2 نسخه

130

گزیده ای از پایان نامه های علمی درزمینه آئین دادرسی کیفری

 

1387

2 جلد

131

مکاتب کیفری

آقایی، مجید

1386

1 نسخه

132

اختلاف نظرهای قضایی درمسایل آیین دادرسی کیفری

فرشچیان، مریم

1390

1 نسخه

133

تنفیذمعامله ماهیت، شرایط و آثار

صفار، محمدجواد

1390

1 نسخه

134

بررسی تحلیلی و تطبیقی جرائم قذف، افترا و توهین

رضوانی، صادق

1389

1 نسخه

135

بررسی قاعده الزام

فتاحی، محسن

1390

1 نسخه

136

دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران

دهقانی، محمود

1389

1 نسخه

137

آیین رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

قربانیان، حسین

1390

1 نسخه

138

رویه قضایی ایران درارتباط با دادگاه های عمومی حقوق

 

1386

1 نسخه

139

باراثبات در امورکیفری

رحمدل، منصور

1387

1 نسخه

140

حاشیه ای نوین برقانون صدورچک

زینالی، توحید

1391

1 نسخه

141

حقوق جزای نظامی

الهام، غلامحسین

1389

1 نسخه

142

الزام ها ومسئولیت مدنی بدون قرارداد

قاسم زاده، مرتضی

1390

1 نسخه

143

توصف و تحلیل قرارهای قضایی/مسایل جزایی3:کلاهبرداری

 

1389

1 نسخه

144

روانشناسی شهادت قضایی

کریمی، عباس

1390

1 نسخه

145

حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه اموال)

حبیب زاده، محمدجعفر

1388

1 نسخه

146

جرایم علیه اشخاص

سپهوند، امیرخان

1386

1 نسخه

147

جرائم علیه اشخاص

زراعت، عباس

1384

1 نسخه

148

جرم شناسی و مسئولیت کیفری

فرج اللهی، رضا

1389

1 نسخه

149

قانون امورحسبی دررویه قضائی

باختر، احمد

1386

1 نسخه

150

اشتباه در موضوع قرارداد با مطالعه تطبیقی درحقوق فرانسه و انگلستان

آخوندی، روح الله

1390

1 نسخه

151

جعل و استفاده از سندمجعول

زندی، محمدرضا

1390

1 نسخه

152

بررسی تطبیقی وظایف حرفه ای وکیل دادگستری

انصافداران، محمدرضا

1389

1 نسخه

153

پی جویی قتل

خلعتبری، عبدالحسین

1388

1 نسخه

154

قاعده مقابله با خسارات

داراب پور، مهراب

1377

1 نسخه

155

دعوای خلع ید

موسوی مقدم، محمد

1390

1 نسخه

156

عقود معین اذنی و وثیقه ای

رودیجانی، محمدمجتبی

1390

1 نسخه

157

اندیشه های حقوقی

حبیب زاده، محمدجعفر

1389

1 نسخه

158

نحوه عملی رسیدگی به جرائم چک، سفته و برات

اباذری فومشی، منصور

1389

1 نسخه

159

محشی مجموعه قوانین چک واسنادتجاری

میرزایی، علیرضا

1389

1 نسخه

160

محشی قوانین و مقررات مبارزه با مواد مخدر

میرزایی، علیرضا

1390

1 نسخه

161

محشی قانون روابط موجر و مستاجر

میرزایی، علیرضا

1390

1 نسخه

162

فرهنگ حقوق جزا(انگلیسی به فارسی)

نریمیسا، مهران

1390

1 نسخه

163

لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

 

1391

1 نسخه

164

محشی قوانین و مقررات وکالت

میرزایی، علیرضا

1390

1 نسخه

165

تحقیقات قضایی در قتل

عزیزمحمدی، نوراله

1389

1 نسخه