لیست کتب اهدایی سرکارخانم زهرا شریفی نامی (مهر 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

کار و فناوری پایه هفتم

وزارت آموزش و پرورش

1392

1 نسخه

2

پیام های آسمان

وزارت آموزش و پرورش

1392

1 نسخه

3

دفتر ریاضی پایه هفتم

وزارت آموزش و پرورش

1392

1 نسخه

4

ریاضی پایه هفتم

وزارت آموزش و پرورش

1392

1 نسخه

5

ریاضی امتحانی

کرمی، کریم

1392

1 نسخه

6

عربی پایه هفتم

وزارت آموزش و پرورش

1392

1 نسخه

7

فرهنگ و هنرپایه هفتم

وزارت آموزش و پرورش

1392

1 نسخه

8

انگلیسی پایه هفتم

وزارت آموزش و پرورش

1392

2 نسخه

9

تفکر و سبک زندگی پایه هفتم

وزارت آموزش و پرورش

1392

1 نسخه

10

کتاب کار عربی تاجیک

اشکبوس، عادل

1392

1 نسخه

11

مجله رشد دانش آموز

 

1391

2 نسخه

12

کتاب کارزبان انگلیسی هفتم

شیرافکن، صابر

1392

1 نسخه

13

مطالعات اجتماعی پایه هفتم

وزارت آموزش و پرورش

1392

1 نسخه

14

علوم تجربی پایه هفتم

وزارت آموزش و پرورش

1392

1 نسخه

15

آموزش قرآن

وزارت آموزش و پرورش

1392

1 نسخه

16

سبک زندگی دراندیشه مقام معظم رهبری

 

1393

1 نسخه

17

یاد ماندگار

 

1385

1 نسخه