لیست مجموعه اهدایی جناب آقای حسن فضلی (آبان 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

منشا انواع

داروین، چارلز

1380

1 نسخه

2

قلب سلیم

دستغیب شیرازی، عبدالحسین

1386

1 نسخه