لیست کتب اهدایی سرکار خانم ماندا فتح العلومی ( آبان 93 )

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

مجموعه کامل پرسشهای چهار گزینه ای و تشریحی آزمون ارشد حقوق

صغیری، اسماعیل

1393

1نسخه

2

اقتدار گرایی ایرانی در عهد قاجار

 

1393

1نسخه

3

800تست حقوق اساسی و سایر نهادهای سیاسی

آریانفر، تقی

1393

1نسخه