لیست کتب اهدایی جناب آقای آرمین شوقی ( آبان 93 )

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

پنج بحث زبان فارسی

عبد المحمدی ، علیرضا

1393

1نسخه

2

تاریخ ادبیات

ساجدی، علی

1393

1نسخه

3

قرابت معنایی

ساجدی، علی

1393

1نسخه

4

واژگان املاء

ساجدی، علی

1393

1نسخه

5

پنج بحث زبان فارسی

ساجدی، علی

1393

1نسخه

6

آرایه های ادبی

ساجدی، علی

1393

1نسخه