لیست مجموعه اهدایی جناب آقای محمد توکلی (آبان93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

مجله با عناوین متنوع

 

 

11 نسخه

2

مجله فیلم

 

1380

22 نسخه

3

True to Life

Collie،Joanne

 

4 نسخه

4

English Sentence Structure

krohn،Robert

1971

1 نسخه

5

A Basic course in Reading English

جعفرپور

1383

1 نسخه

6

A general English Course for University Students

بیرجندی، پرویز

1381

1 نسخه

7

جزوه سه بعدی سازی در AutoCAd

 

 

1 نسخه

8

لوازم نویسندگی

ابراهیمی، نادر

1369

1 نسخه

9

هنرگفتگوبا هرکس در هرجا

ماگیو، روزالی

1386

1 نسخه

10

روش های کسب مهارت

نجفی پور، فرشاد

1386

1 نسخه

11

بی سرپرستان

نصیری، قدسی

1368

1 نسخه

12

به بلندای فکرت پرواز خواهی کرد

لعلی، مسعود

1386

1 نسخه

13

بهشت یا جهنم انتخاب با شماست

لعلی، مسعود

1387

1 نسخه

14

راهنمای سفربا قطار

 

 

1 نسخه

15

درسنامه جامع جمعیت و تنظیم خانواده

علی محمدزاده، خلیل

1382

1 نسخه

16

پرسشها و پاسخ های مذهبی

سبحانی، جعفر

 

1 نسخه

17

افکار عمومی و اثرآن در زندگی اجتماعی

سووی، آلفرد

1354

1 نسخه

18

لطفا ساکت

معراجی پور، محبوبه

1388

1 نسخه

19

کتاب همراه برای کاربران اینترنت

علیپور، مظاهر

1381

1 نسخه

20

فیلم و یدئویی چندمرد خوب

 

 

1 نسخه