عبدالحسين فخاري

متولد: 1336

سوابق تحصیلی:

      كارداني علوم انساني از دانشسراي تربيت معلم راهنمايي تهران

      كارشناسي علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي دانشگاه تهران

     كارشناسي ارشد و دكتراي فلسفه و معارف اسلامي دانشگاه علوم اسلامي لندن

سوابق اجرایی:

      تاليف و تحقيق حدود بيست عنوان كتاب و ترجمه و صدها مقاله تحقيقي در موضوعات معارف اسلامي،ادبيات ،اقتصاد و بازرگاني،تحقيقات و پروژه هاي اقتصادي سازمان همكاري هاي اسلامي(OIC)

      مديريت مراكزپژوهشي..در بنياد نهج البلاغه،مدرسه هنر و ادبيات صدا و سيما، موسسه اطلاعات و تحقيقات اسلامي(IRIC) مركز تحقيقات و اطلاع رساني اتاق اسلامي(ICRIC)

      بنيانگذار برند حلال در كشور و دبيركل موسسه بين المللي حلال جهاني

      مدير مسئول دو پايگاه خبري وخبرگزاري و دو فصلنامه