محمدرضا اسمعیلی نهوجی

متولد: 1343

سوابق تحصیلی:

         دانش آموخته دانشگاه تهران و اصفهان در رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

         کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه امام حسین علیه السلام

سوابق اجرایی:

      عضویت هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام

      مدیر مسئول مجتمع آموزشی تهران

      مدیریت طرح و برنامه و مدیریت مراکز فرهنگی

      مدیر عامل موسسه آموزشی و فرهنگی ظفر